Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za 2. kvartal 2019.

Od 27 aktivnosti čiji je rok za realizaciju drugi kvartal 2019. godine, 13 aktivnosti je realizovano ili se kontinuirano realizuje u zadatom roku, šest je delimično realizovano, šest aktivnosti nije realizovano, dok za dve aktivnosti nema informacije o statusu sprovođenja.

Screen Shot 2019-10-22 at 4.50.06 PM.png

Sledeće aktivnosti Akcionog plana nisu sprovedene u roku (drugi kvartal 2019.)

 - 1.4.1 Opredeliti sudije koje će voditi prekršajne postupke koje iniciraju definisane inspekcije;
 - 1.7.4 Izmena Zakona o poštanskim uslugama kako bi se omogućila identifikacija pošilјaoca i primaoca od strane poštanskih službenika uvidom u lične isprave;
 - 1.14.1 Donošenje Akcionog plana za zapošlјavanje inspektora i modela opremanja inspekcija, na osnovu Funkcionalne analize kapaciteta republičkih inspekcija;
 - 3.4.1 Izrada ex post analize primene zakona o pojednostavlјenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, u polјoprivredi.Analiza efekata mere na početnike u poslovanju kao i drugih mera usmerenih na zapošlјavanje i razvoj preduzetništva sa preporukama za definisanje fiskalne politike u ovoj oblasti;
 - 3.5.1 Analiza efekata mere na početnike u poslovanju kao i drugih mera usmerenih na zapošlјavanje i razvoj preduzetništva sa preporukama za definisanje fiskalne politike u ovoj oblasti;
 - 4.3.1 Usvajanje predloga Zakona o javnim nabavkama.

Kada je u pitanju realizacija aktivnosti čiji je rok za realizaciju treći kvartal 2019. godine, od ukupno 19 aktivnosti članovi Stručne grupe su za 13 aktivnosti izvestili da je započeto sa realizacijom, dok su 2 aktivnosti potpuno realizovane.


Akcioni plan za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije 2019-2020 (Akcioni plan) je usvojen 4. aprila i sadrži 36 mera i 153 aktivnosti, raspoređenih u pet cilјeva – efikasniji nadzor, unapređenje rada Poreske uprave, uvođenje podsticajnih mera za legalno poslovanje i zapošlјavanje, smanjenje administrativnog i parafiskalnog opterećenja i jačanje svesti o značaju sive ekonomije. Odlukom o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije je predviđeno da Koordinaciono telo preko svoje Stručne grupe izveštava Vladu na svakih 90 dana o statusu sprovođenja Akcionog plana.


Članovi Stručne grupe Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije su dostavili informacije o statusu sprovođenja aktivnosti iz Akcionog plana za čiju realizaciju su zaduženi ili su partneri u njihovom sprovođenju Na sastanku Stručne grupe, održanom 4. jula 2019. Prisutni članovi su izvestili Stručnu grupu o aktivnostima koje neće biti sprovedene u definisanom roku, kao i one za koje je potrebna dodatna koordinacija u cilјu njihove uspešne realizacije.